GRAZ DEWELOPER

Jak przebiega proces zakupu mieszkania deweloperskiego?

Zakup mieszkania to zazwyczaj największa inwestycja w naszym życiu. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to oszacować nasze możliwości finansowe. Jeśli chcemy skorzystać z kredytu, pierwszym krokiem będzie wizyta w banku i określenie naszej zdolności kredytowej. Pamiętajmy, że nasze finanse mają wystarczyć nie tylko na sam zakup mieszkania, ale na wszystkie prace wykończeniowe.

Inwestycję można sfinansować na przykład poprzez otwarcie rachunku powierniczego zamkniętego, który oznacza przelanie jednorazowo środków po przeniesieniu na nabywcę prawa będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub otwartego (istnieją opcje z gwarancją ubezpieczeniową lub bankową), kiedy kwota przelewana jest transzami.

Od czego zacząć?

Najważniejsze aspekty poszukiwanego mieszkania to cena, powierzchnia oraz lokalizacja. Im dokładniej określimy nasze preferencje, tym szybciej znajdziemy interesujący lokal. Warto wybrać  doświadczonego dewelopera z dobrymi opiniami.

Od 2012 roku obowiązuje tak zwana ustawa deweloperska, dzięki której sprzedawca musi na nasz żądanie okazać prospekt informacyjny inwestycji. Prospekt zawiera między innymi informacje o:

 • niezbędnych zezwoleniach inwestycji,
  statusie prawnym interesującej nas działki,
  terminie zakończenia inwestycji i przeniesieniu prawa własności nieruchomości,
  planie zagospodarowania przestrzennego sąsiadujących działek,
  zrealizowanych przez dewelopera inwestycjach,
  ewentualnym prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym przeciw deweloperowi.

Deweloper powinien udostępnić nam także inne istotne dokumenty takie jak sprawozdania finansowe, pozwolenie na budowę czy księga wieczysta nieruchomości.

Ważne umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy przedwstępnej. Przed jej podpisaniem możemy starać się o upusty, zmianę standardu wykończenia. Najważniejszym celem umowy jest zobowiązanie obu stron do zawarcia właściwej umowy deweloperskiej, która wyznaczy termin przeniesienia własności lokalu. Powinna ona zawierać m.in. informacje o:

 • cenie nieruchomości,
  lokalizacji,
  terminach wpłaty zadatku i kolejnych transz,
  terminach i warunkach odbioru lokalu,
  skutkach ewentualnych zmian terminów,
  warunkach rozliczenia ewentualnych niezgodności z projektem,
  konsekwencjach wycofania się z umowy.

Umowę deweloperską zawiera się w formie aktu notarialnego (koszt dzielony jest pomiędzy obie strony), w którym zawarty jest termin zawarcia tak zwanej umowy przenoszącej własność mieszkania.

Po zakończeniu inwestycji możemy odebrać lokal w umówionym dniu, w obecności przedstawiciela dewelopera oraz wykonawcy. Powinniśmy wtedy sprawdzić m.in., czy wymiary pomieszczeń są zgodne z projektem, czy nie ma żadnych wad wykonania, czy standard wykończenia odpowiada warunkom umowy. W czasie odbioru mieszkania należy podpisać protokół odbioru technicznego (ocena stanu technicznego lokalu) oraz protokół zdawczo-odbiorczy (spisanie stanu liczników, wydanie kluczy). Dopiero po tych czynnościach następuje podpisanie umowy przenoszącej własność i wpis do księgi wieczystej z odpowiednimi adnotacjami, na przykład wpisaniu hipoteki na rzecz banku, jeśli zaciągany był kredyt.

GRAZ DEWELOPER

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Napisz:

biuro@grazdeweloper.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, NIP: 8520500523
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.grazdeweloper.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
 • Podmioty wykonujące na rzecz „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, email: biuro@grazdeweloper.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.