GRAZ DEWELOPER

Słoneczne Ogrody Stepnicy

Zgodnie z zawartą 04 lipca 2018r. przez Spółkę Graz z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Umową o Dofinansowanie dobiega końca realizacja Projektu pn. „Farma Fotowoltaiczna w Stepnicy – SŁONECZNE OGRODY STEPNICY”. Projekt dotyczy budowy elektrowni produkującej energię elektryczną ze źródeł odnawialnych (energii słonecznej) w systemie sieciowym tzw on grid. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcja emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego.
Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 507 379,38 PLN (wartość netto, bez podatku vat), natomiast uzyskane dofinansowanie ze środków UE to 3 605 903,48 PLN co stanowi blisko 80 % wydatków kwalifikowalnych. Szacowana całkowita wartość projektu uwzględniająca wkład własny Spółki oraz podatek VAT wyniesie 5 621 100,00 PLN. Zakładane wskaźniki projektu to spadek emisji gazów cieplarnianych o ok 800,18 tony równoważnika CO2/rok oraz produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE w ilości blisko 1000 MWh/rok. Projekt jest w pełni zgodny z celami Osi priorytetowej nr 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – Infrastruktura ochrona środowiska, którego głównym celem jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz z celem Działania nr 2.10. zakładającym zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii.
Budowa instalacji fotowoltaicznej pozwoli zastąpić część energii pochodzącej z paliw kopalnianych, energią przyjazną środowisku, przyczyniając się do dywersyfikacji źródeł energii i zwiększając udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym regionu i kraju. Tym samym realizacja zadania przyczyni się do rozwoju gospodarczo-społecznego regionu oraz do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz w ujęciu globalnym do wypełnienia polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Okres realizacji robót to 30 stycznia 2019r do 31 lipca 2019.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, NIP: 8520500523
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.grazdeweloper.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
 • Podmioty wykonujące na rzecz „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, email: biuro@grazdeweloper.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.