GRAZ DEWELOPER

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna, jak sama nazwa wskazuje, jest dokumentem, który podpisuje się przed zawarciem tzw. umowy przyrzeczonej. Jej podpisanie znajduje uzasadnienie w momencie, gdy z określonych powodów nie można zawrzeć umowy właściwej w najbliższym terminie bądź też strony chcą odłożyć tę transakcję w czasie. Jej głównym celem jest zabezpieczenie interesów jednej lub obu stron transakcji w sytuacji, gdyby w przyszłości nie doszło do podpisania umowy właściwej. Co musi zawierać umowa przedwstępna? W jakich sytuacja warto ją podpisać? Na te i inne pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Gdzie najczęściej spotyka się formę umowy przedwstępnej?

Zawarcie umowy przedwstępnej może poprzedzać podpisanie umowy przyrzeczonej w wielu obszarach życia. Najczęściej jednak z taką formą umowy można się spotkać przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości. Wówczas istnieje możliwość zawarcia jej zarówno z osobą prywatną, jak i deweloperem. W tym drugim przypadku zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązuje dewelopera do ustanowienia własności i przeniesienia jej na podmiot kupujący w przyszłości. Umowę przedwstępną można podpisać w formie umowy cywilno-prawnej lub aktu notarialnego. Zawarcie jej u notariusza zwykle okazuje się korzystniejsze. Daje większą pewność zabezpieczenia interesów kupującego w przypadku, gdyby deweloper nie wywiązywał się z postanowień.

Jakie elementy musi zawierać umowa przedwstępna?

Treść umowy przedwstępnej powinna dotyczyć postanowień umowy przyrzeczonej. W przeciwnym razie, bez ich uwzględnienia, może zostać uznana za nieważną. W takim przypadku na jej podstawie w razie nieporozumień nie będzie można żądać zawarcia umowy właściwej lub uzyskać odszkodowania z tytułu braku jej zawarcia. Co musi się w niej zatem znaleźć? W umowie przedwstępnej należy wskazać na strony transakcji oraz zawrzeć informacje o jej przedmiocie, cenie sprzedaży oraz terminach i sposobie uregulowania należności. Dodatkowo można też wskazać na termin zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości. Niekiedy podpisanie dokumentu może się wiązać także z wpłatą zadatku lub zaliczki.

GRAZ DEWELOPER

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Napisz:

biuro@grazdeweloper.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, NIP: 8520500523
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.grazdeweloper.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
 • Podmioty wykonujące na rzecz „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, email: biuro@grazdeweloper.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.