Słoneczne Ogrody Stepnicy

Fundusze europejskie loga

„Graz” Gruszka Andrzej, Gruszka Zbigniew Spółka Jawna beneficjentem pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „Farma Fotowoltaiczna w Stepnicy – SŁONECZNE OGRODY STEPNICY”.

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 04 lipca p. Andrzej i Zbigniew Gruszka reprezentujący Spółkę Graz podpisali Umowę o Dofinansowanie dla Projektu pn. „Farma Fotowoltaiczna w Stepnicy – SŁONECZNE OGRODY STEPNICY”.

Projekt dotyczy budowy elektrowni produkującej prąd ze źródeł odnawialnych (energii słonecznej) w systemie sieciowym tzw on grid. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcja emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego.
Szacowana wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 7 301 562,26 PLN (wartość netto, bez podatku vat), natomiast uzyskane dofinansowanie ze środków UE to 5 841 249,78 PLN co stanowi blisko 80 % wydatków kwalifikowalnych. Szacowana całkowita wartość projektu uwzględniająca wkład własny Spółki oraz podatek VAT wyniesie 10 945 278,00 PLN.
Zakładane wskaźniki projektu to spadek emisji gazów cieplarnianych o ok 1 630,60 tony równoważnika CO2/rok oraz produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE w ilości 2 MWh/rok.

Projekt jest w pełni zgodny z celami Osi priorytetowej nr 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – Infrastruktura ochrona środowiska, którego głównym celem jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz z celem Działania nr 2.10. zakładającym zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii.

Planowana budowa instalacji fotowoltaicznej pozwoli zastąpić część energii pochodzącej z paliw kopalnianych, energią przyjazną środowisku, przyczyniając się do dywersyfikacji źródeł energii i zwiększając udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym regionu i kraju. Tym samym realizacja zadania przyczyni się do rozwoju gospodarczo-społecznego regionu oraz do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz w ujęciu globalnym do wypełnienia polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Przewidywany okres realizacji III kwartał br końca II kwartału 2019r.

Zgłaszanie nieprawidłowości.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).
Więcej informacji można zasięgnąć na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

GRAZ DEWELOPER
facebook Copyright GRAZ DEWELOPER 2017
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij