Słoneczne Ogrody Stepnicy

Fundusze europejskie loga

Zgodnie z zawartą 04 lipca 2018r. przez Spółkę Graz z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Umową o Dofinansowanie dobiega końca realizacja Projektu pn. „Farma Fotowoltaiczna w Stepnicy – SŁONECZNE OGRODY STEPNICY”.
Projekt dotyczy budowy elektrowni produkującej energię elektryczną ze źródeł odnawialnych (energii słonecznej) w systemie sieciowym tzw on grid. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcja emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego.

Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 507 379,38 PLN (wartość netto, bez podatku vat), natomiast uzyskane dofinansowanie ze środków UE to 3 605 903,48 PLN co stanowi blisko 80 % wydatków kwalifikowalnych. Szacowana całkowita wartość projektu uwzględniająca wkład własny Spółki oraz podatek VAT wyniesie 5 621 100,00 PLN.
Zakładane wskaźniki projektu to spadek emisji gazów cieplarnianych o ok 800,18 tony równoważnika CO2/rok oraz produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE w ilości blisko 1000 MWh/rok.
Projekt jest w pełni zgodny z celami Osi priorytetowej nr 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – Infrastruktura ochrona środowiska, którego głównym celem jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz z celem Działania nr 2.10. zakładającym zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii.
Budowa instalacji fotowoltaicznej pozwoli zastąpić część energii pochodzącej z paliw kopalnianych, energią przyjazną środowisku, przyczyniając się do dywersyfikacji źródeł energii i zwiększając udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym regionu i kraju. Tym samym realizacja zadania przyczyni się do rozwoju gospodarczo-społecznego regionu oraz do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz w ujęciu globalnym do wypełnienia polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Okres realizacji robót to 30 stycznia 2019r do 31 lipca 2019.

GRAZ DEWELOPER
facebook Copyright GRAZ DEWELOPER 2024
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij